Visiting Hours & Parking

VISITOR POLICY

Due to the evolving situation with COVID-19, it has become necessary to further restrict visitors until this crisis abates.

Effective Monday March 16, 2020 (12:01am), no visitors will be allowed into the hospitals or clinics except under the following special circumstances:

 1. One parent or one guardian for pediatric patients, at any time
 2. One caregiver for rehabilitation patients when training for care, at any time
 3. One birth partner for patients in labor, at any time  
 4. End of life patients will be managed at the discretion of the nursing supervisor
 5. One caregiver if patient needs assistance upon presentation into the facility or during an outpatient appointment (e.g., needs help walking, getting to the bathroom, or understanding instructions), at any time

All special circumstance visitors will be screened before entering the facilities to ensure they do not have a temperature of 100 degrees or above, or any other symptoms of influenza-like illness.

Thank you for your cooperation and understanding.

Hospitals Command CenterDebido a la evolución de la situación del COVID-19, se ha vuelto necesario restringir aún más a los visitantes hasta que esta crisis disminuya.

Empezando el Lunes 16 de Marzo 2020, (12:01am), no se permitirá la entrada de visitantes a los hospitales o a las clínicas, excepto bajo las siguientes circustancias:

 1. Un padre o guardián por paciente pediátrico, en cualquier momento. 
 2. Un cuidador solamente por paciente en rehabilitación en cualquier momento, cuando esta persona se este entrenando para asistir al paciente. 
 3. Un compañero/a de parto para las pacientes en trabajo de parto, en cualquier momento. 
 4. Los pacientes en etapa final de la vida se manejaran a discreción de la supervisora de enfermería.
 5. Un acompañante solamente si el paciente necesita ayuda al llegar al hospital o la clinica o durante una cita como paciente ambulatorio (por ejemplo, si necesita ayuda para caminar, ayuda para ir al baño, o ayuda para entender instrucciones) en cualquier momento. 

Todas visitas con circunstancias especiales serán evaluadas antes de entrar a cualquier instalación para asegurar que no tengan una temperatura más alta de 100 grados o cualquier otro síntoma de enfermedad parecida a la gripe.

Gracias por su colaboración y comprensión.


 ​
由于新型冠状病毒COVID-19疫情持续发展,因此有必要进一步限制陪病访客,直到危机减缓。

2020316日星期一(凌晨12:01)开始生效,除非有以下特殊情况,否则不允许访客进入医院或诊所

 1. 在任何时候,仅限一位家长或一位监护人陪同小儿病患。
 2. 在任何时候,仅限一位照顾者陪同复健科病患从事复健训练。
 3. 在任何时候,仅限一位陪产家属照顾分娩产妇。
 4. 临终患者,将由护理主管决定管理陪同访客人数。
 5. 在任何时候,仅限一位照顾者陪同病患来医院诊所帮忙到塲赴约门诊(例如,搀扶走路,上洗手间,或了解指示)。

在进入医院或诊所设施之前,将对所有特殊情况的陪病访客进行筛查,以确保他们的体温不超过100度或更高,并且没有其他类似流感的症状。

感谢您的合作与谅解。


Vì lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 biến chuyển, sự hạn chế khách thăm viếng cần được gia tăng mạnh hơn, cho đến khi tình trạng nguy kịch chấm dứt. 

Bắt đầu có hiệu lực ngày Thứ Hai 16 Tháng Ba, (12.01 sáng), không một người khách thăm viếng nào được cho phép vào bệnh viện hoặc y viện, ngoại trừ các tình huống đặc biệt sau đây:

 1. Một người cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ được vào thăm bệnh nhân trẻ em, bất cứ lúc nào.
 2. Một người chăm sóc được vào thăm bệnh nhân phục hồi cơ năng khi cần được huấn luyện cách chăm sóc bênh nhân, bất cứ lúc nào.
 3. Một người phối ngẫu hoặc bạn đời của một phụ nữ trong thời gian chuyển bụng sanh, bất cứ lúc nào.
 4. Bệnh nhân trong thời kỳ cuối đời sẽ được sắp xếp theo sự thẩm định của y tá trưởng.
 5. Một người hỗ trợ nếu bệnh nhân cần sự trợ giúp để đi vào bệnh viện, hoặc đi đến một cuộc hẹn ngoại chẩn (ví dụ, cần người nâng đỡ để đi đứng, đi vào phòng vệ sinh, hoặc hiểu các chỉ dẫn về điều trị), bất cứ lúc nào.

Tất cả quý khách được vào, trong các tình huống đặc biệt trên đây, đều sẽ được kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào cơ sở y tế, để bảo đảm khách thăm không có thân nhiệt là 100 độ hoặc cao hơn, và không có các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Cám ơn sự hợp tác và thông cảm của quý vị.

Trung Tâm Lãnh Đạo Bệnh Viện ​


Visiting Hours

To assure the best patient care, visiting hours vary by department. Please call the main hospital number, (408) 848-2000, to ask the area your loved one is staying.


 

Parking

SLRH Campus.jpg