Visiting Hours & Parking

VISITOR POLICY


Due to the evolving situation with COVID-19, the visitor policy is revised, effective May 4, 2020 (12:00 a.m.) at all facilities.

No visitors will be allowed into the hospitals or clinics except under the following special circumstances:

 1. One parent or guardian for pediatric patients, at any time, for the duration of the patient’s stay or surgery. The parent or guardian must be the same person at all times.
 2. One caregiver for rehabilitation patients when training for transfer home, during the last 5 days of patient’s stay only. The caregiver must be the same person at all times.
 3. One birth partner for patients in labor, at any time, in the L&D unit only. The birth partner must be the same person at all times.
 4. Nursing supervisor may coordinate limited (1 or 2 person) visitation with family, or individuals designated by the family (e.g., spiritual), for any patient expected to be within less than 12 hours of end of life.
 5. One caregiver to accompany an adult patient to and from surgery. The caregiver will be allowed to stay with the adult patient until the patient is taken into surgery per standard protocol. Once the adult patient goes into surgery the caregiver will be asked to leave the hospital. The caregiver will be contacted to return to pick up the patient when the patient is ready for discharge.
 6. One caregiver to accompany a patient to a clinic appointment if the patient needs physical assistance by the caregiver for movement and mobility.

All special circumstance visitors will be required to wear a surgical mask at all times while in the facility. Visitors are encouraged to bring their own surgical masks, but if not, one will be provided upon arrival.

All special circumstances visitors will be screened before entering the facilities and will not be allowed in the facility if they have a temperature of 100 degrees or above, or any other symptoms of influenza-like illness. The patient may identify an alternative visitor who meets all requirements.

Special circumstances visitors will be considered on a case-by-case basis for COVID-19 positive patients and Person Under Investigation (PUI) patients.

Virtual visitation through Facetime and similar options is encouraged and may be facilitated for patients on a case by case basis.  


Debido a la evolución de la situación con el COVID-19, la política sobre visitas ha cambiado y tendrá efecto a partir del 4 de mayo de 2020 (a las 12:00 a.m.) en todas las instalaciones.

No se permitirán visitas en los hospitales o clínicas, excepto bajo las siguientes circunstancias especiales:

 1. Un padre o tutor para pacientes pediátricos, en cualquier momento durante la estancia o cirugía del paciente. El padre o tutor debe ser la misma persona en todo momento.
 2. Un cuidador para pacientes de rehabilitación cuando se les esté entrenando para el traslado a casa, y solamente durante los últimos 5 días de la estancia del paciente. El cuidador debe ser la misma persona en todo momento.
 3. Una persona de apoyo para pacientes en trabajo de parto, en cualquier momento dado y sólo en la Sala de Partos (Labor & Delivery o L&D). Esta persona de apoyo debe ser la misma en todo momento.
 4. El supervisor de enfermería podría coordinar visitas limitadas (1 o 2 personas) con la familia o con personas designadas por la familia (por ejemplo, alguien para apoyo espiritual), para cualquier paciente que se considere que se encuentra a 12 horas del final de su vida.
 5. Un cuidador para acompañar a un paciente adulto a cirugía. El cuidador podrá permanecer con el paciente adulto hasta que el paciente sea llevado a cirugía según el protocolo estándar. Una vez que el paciente adulto ingrese a cirugía, se le pedirá al cuidador que abandone el hospital. Más tarde, del hospital se comunicarán con el cuidador para que pase a recoger al paciente cuando ya esté listo para darle de alta.
 6. Un cuidador para acompañar a un paciente a su cita en la clínica, si el paciente necesita que el cuidador le ayude físicamente para moverse y desplazarse.

Se requerirá que todos los visitantes en circunstancias especiales usen una mascarilla quirúrgica en todo momento mientras estén en las instalaciones. Se recomienda a los visitantes que traigan sus propias mascarillas quirúrgicas, pero si no, se les proporcionará una a su llegada.

Todas las circunstancias especiales de los visitantes serán revisadas antes de entrar en las instalaciones y no se les permitirá ingresar si tienen una temperatura de 100 grados o más, o cualquier otro síntoma de enfermedad similar al de la influenza. El paciente podrá designar a otra persona como visitante alternativo si ésta cumple con todos los requisitos.

En cuanto a pacientes positivos de coronavirus COVID-19 y pacientes bajo investigación (PUI), se revisarán las circunstancias especiales de cada visitante, caso por caso.

Se recomiendan las visitas virtuales a través de Facetime (por medio de una tableta electrónica) y opciones similares, y estas visitas se pueden facilitar a los pacientes según sea cada caso.


Vì lý do tình hình đại dịch COVID-19 biến chuyển, chính sách về khách thăm đã được sửa đổi, có hiệu lực từ 4 Tháng Năm, 2020 (12:00 sáng) tại tất cả các cơ sở. 

Tất cả khách không được vào thăm tại các bệnh viện và y viện,  ngoại trừ các tình huống đặc biệt sau đây: 

 1. Một người cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ được vào thăm bệnh nhân trẻ em,bất cứ lúc nào, trong suốt thời gian trẻ em nhập viện hoặc giải phẫu; nhưng lúcnào cũng là một người cố định, không được luân phiên thay đổi người khác.
 2. Một người chăm sóc được vào thăm bệnh nhân phục hồi cơ năng khi cần đượchuấn luyện cách di chuyển bênh nhân tại nhà, trong 5 ngày cuối cùng trước khixuất viện, và chỉ một người cố định, không được thay đổi người khác.
 3. Người phối ngẫu/bạn đời của phụ nữ trong thời gian chuyển bụng sanh, bất cứlúc nào, và chỉ được vào Khoa Sanh (L&D), và lúc nào cũng chỉ là người đó.
 4. Y Tá Trưởng sẽ sắp xếp việc thăm viếng (1 hoặc 2 thân nhân), hoặc ngườiđược gia đình chỉ định (về tôn giáo) đối với bệnh nhân được chẩn đoán sẽ quađời trong vòng 12 giờ sắp tới.
 5. Một người chăm sóc đi cùng với bệnh nhân người lớn giải phẫu, lúc đến và lúcvề. Người này được ở bên cạnh bệnh nhân cho đến khi bệnh nhận được đưavào phòng giải phẫu theo thủ tục thông thường. Sau đó, người chăm sóc phải rờikhỏi bệnh viện và chờ đến khi bệnh viện liên lạc để trở lại đón bệnh nhân về.
 6. Một người chăm sóc đi với bệnh nhân đến cuộc hẹn tại y viện nếu bệnh nhân bị mất năng lực và cần người trợ giúp trong việc đi đứng.

Tất cả quý khách được vào, trong các tình huống đặc biệt, đều bắt buộc phải mang khẫu trang (giải phẫu) trong suốt thời gian ở tại bệnh viện. Khách thăm cần mang theo khẫu trang, nếu không có thì sẽ được cấp khẫu trang khi vào đến nơi. 

Tất cả khách được vào, trong các tình huống đặc biệt, sẽ được kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào cơ sở, và sẽ không được vào nếu có thân nhiệt 100 độ trở lên, hoặc nếu có các triệu chứng giống như bệnh cúm. Bệnh nhân có thể chỉ định một người khác, không bị nóng sốt và không triệu chứng bệnh, vào thăm. 

Khách thăm trong tình huống đặc biệt sẽ được cứu xét, tùy theo từng trường hợp, đối với các bệnh nhân dương tính về COVID-19, và những người có các triệu chứng và đang được theo dõi để kiểm tra (PUI).

Chúng tôi khuyến khích việc thăm viếng qua Facetime và các phương tiện tương tự, và có thể cung cấp phương tiện cho bệnh nhân tùy theo từng trường hợp.​​


Visiting Hours

To assure the best patient care, visiting hours vary by department. Please call the main hospital number, (408) 848-2000, to ask the area your loved one is staying.


 

Parking

SLRH Campus.jpg